REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

kwitnaceumysly.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://kwitnaceumysly.pl/zestawy-edulockow/, prowadzony jest przez firmę Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji, ul. Jaskółki 16, 05-500 Julianów, kontakt@kwitnaceumysly.pl, NIP: 8831745540, REGON: 365228588
 2. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://kwitnaceumysly.pl/zestawy-edulockow/,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
  3. Sprzedawca – Renata Wójcik. Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji,
  4. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  5. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących,
  6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego,
  7. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Konsumenta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Konsumenta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą – EduLocki®,
  12. Dowód zakupu – rachunek lub faktura VAT,
  13. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od mumowy, zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Konsumenta z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
 4. Konsument może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
  b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email: kontakt@kwitnaceumysly.pl
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji drogą e-mail.
 6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Konsumenta) wynosi: 14 dni.
 7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Konsument jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 8. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Konsument może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 24 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Konsument nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Konsumenta podczas składania Zamówienia obowiązuje jeden sposób płatności: płatność przelewem na konto Sprzedającego.
 5. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 6. W przypadku nie otrzymania zapłaty za zamówiony Produkt w okresie 3 dni od daty złożenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

 1. Przewoźnik dostarcza zamówiony Produkt na adres Konsumenta podany podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Konsument jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Konsument.
 4. Konsument zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 7 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 2. Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu muszą być składane przez Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kwitnaceumysly.pl
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 5. Treść reklamacji powinna zawierać: datę zgłoszenia, wskazanie sprzedawcy i kupującego (wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi), datę zakupu, datę spostrzeżenia wady, przedmiot reklamacji (towar) wraz z opisem niezgodności, roszczenia / oczekiwania (naprawa, wymiana) wraz z uzasadnieniem, sposób w jaki sprzedawca ma udzielić odpowiedzi (pisemnie, mailowo, telefonicznie), podpisy oraz załącznik w postaci dowodu zakupu (paragon, faktura).
 6. Konsument zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane przelewem na konto bankowe Konsumenta.
 7. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 8. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od umowy:
  a) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta).
  b) Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  c) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji. Renata Wójcik, ul. Jaskółki 16, 05-500 Julianów, lub pocztą elektroniczną: kontakt@kwitnaceumysly.pl
 2. Skutki odstąpienia od umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  c) Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  d) 
  Zwrotu Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji. Renata Wójcik, ul. Jaskółki 16, 05-500 Julianów.
  e) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://kwitnaceumysly.pl/zestawy-edulockow/ są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://kwitnaceumysly.pl/zestawy- edulockow/ w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego https://kwitnaceumysly.pl/zestawy-edulockow/ oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§8. PROMOCJE

 1. Promocje w sklepie nie łączą się z innymi promocjami.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi
  lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wygląd rzeczywisty oferowanych towarów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na zdjęciach zamieszczonych w serwisie. Sprzedający zapewnia, że oferowany towar jest najwyższej jakości bez wad, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie.
 4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 5. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2017roku.
 8. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Kłodzku, przy ul. Świerkowej 10 NIP 883-174-55-40, REGON 365228588 jest administratorem Pani/a danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych na stronie WWW Sprzedawcy w skutek złożonego przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony WWW Sprzedawcy.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!

Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Formularz odstąpienia – wersja Microsoft Word.

Formularz odstąpienia – wersja PDF.