Regulamin postępowania podczas szkolenia MPE™
w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego

 

Mając na uwadze ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, działając w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób uczestniczących w szkoleniu, Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji niniejszym wprowadza następujący regulamin postępowania, podczas szkolenia MPE™ w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego.

 1. W sali, w której odbywa się szkolenie mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć i główny trener prowadzący w/w szkolenie.
 2. Obowiązuje zakaz przemieszczania się uczestników i trenera do innych sal budynku, w którym odbywa się szkolenie. Wyjątek stanowi korzystanie  z wc/łazienki,  udostępnionej uczestnikom na czas szkolenia.
 3. Wymagane jest przestrzeganie przez uczestników szkolenia następujących zasad reżimu sanitarnego:
  1. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Trener prowadzący jest uprawniony do nie wpuszczenia na obiekt, w którym będzie odbywało się szkolenie, osób z infekcjami górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności), oraz osób z podwyższoną temperaturą ciała.
  2. W miarę możliwości zachowanie minimalnej odległości od innych uczestników – minimum 1,5 metra.
  3. Realizowanie obowiązku zakrywania ust oraz nosa maseczką.
  4. Unikanie uścisków i podawania dłoni oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  5. Stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej należy wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  6. Częste mycie rąk, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu.
 4. Każdy uczestnik i trener przed wejściem na obiekt, w którym będzie odbywało się szkolenie, jest zobowiązany do dezynfekcji rąk środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. W przypadku wystąpienia nagłych objawów chorobowych (kaszel, katar, złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała tj. powyżej 37ºC) u uczestnika szkolenia, zostanie on poproszony o opuszczenie miejsca szkolenia, co powinien niezwłocznie wykonać.
 6. Uczestnik jest zobowiązany poinformować trenera prowadzącego szkolenie o pogorszeniu swojego samopoczucia lub wystąpieniu objawów chorobowych, które pojawią się nagle w trakcie szkolenia.
 7. Co dwie godziny następują przerwy w szkoleniu, które są przeznaczone na wietrzenie sali warsztatowej
  i dezynfekcję sprzętu i urządzeń niezbędnych do  przeprowadzenia szkolenia.
 8. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu, w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 9. Wejście na salę szkoleniową następuje bez obuwia i wyłącznie w stroju zmiennym – tzw .„stroju roboczym”.
 10. We wszystkich kwestiach nieuwzględnionych w powyższych wytycznych obowiązują ustalenia Rady Ministrów.

Okres obowiązywania Wytycznych

Przyjęty w niniejszym dokumencie Regulamin ma zastosowanie przez cały okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.