REGULAMIN ZAPISÓW I UDZIAŁU W WARSZTATACH TWÓRCZO – EDUKACYJNYCH,
REALIZOWANYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania przez Zamawiającego
z warsztatów twórczo edukacyjnych, oferowanych przez Organizatora firmę Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji, oraz określa prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Organizatora, związane ze świadczeniem stacjonarnych, mobilnych usług warsztatowych jak i ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną.

1.2.Regulamin warsztatów zamieszczony jest na stronie internetowej www.kwitnaceumysly.pl  w zakładce O PRACOWNI, oraz na stronie www.lesniodkrywcy.pl
w zakładce AKTUALNOŚCI, w sposób umożliwiający Zamawiającym i Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Link do regulaminu jest każdorazowo udostępniany Zamawiającemu drogą e-mail, równocześnie wraz z przesyłaną przez Organizatora szczegółową ofertą warsztatów.

Definicje

Poniższym pojęciom w Regulaminie nadano następującą treść:

2.1. Portal – strona internetowa pozwalająca Użytkownikom na nabycie usług w postaci warsztatów twórczo edukacyjnych, dostępna pod adresem https://kwitnaceumysly.pl/ oraz http://lesniodkrywcy.pl/ ;

2.2. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem;

2.3. Organizator – Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji. Renata Wójcik.

NIP: 883-174-55-40

REGON: 365228588

Z siedzibą w: ul. Jaskółki 16 , 05-500 Julianów

Adres poczty elektronicznej: kontakt@kwitnaceumysly.pl oraz kontakt@lesniodkrywcy.pl

2.4. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal;

2.5. Regulamin – niniejszy regulamin;

2.6. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zamawiający usługi lub produkty w ramach Portalu np. Dyrekcja placówki, Nauczyciel, Rodzic/Członek Rady Rodziców.

2.7. Uczestnik – dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, młodzież, biorąca udział
w warsztatach.

2.8. Warsztaty – różnego rodzaju zajęcia twórczo – edukacyjne, oferowane na portalach: www.kwitnaceumysly.pl oraz www.lesniodkrywcy.pl;

2.9. Formularz rezerwacji warsztatów – dokument zawierający szczegółowe informacje do Zamawiającego, dotyczące przeprowadzenia danego rodzaju warsztatów.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające do realizacji usług warsztatowych.

 

Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług warsztatowych

3.1. Organizator jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu stron internetowych www.kwitnaceumysly.plwww.lesniodkrywcy.pl

3.2. Płatność za warsztaty przyjmowana jest wyłącznie w walucie polskiej gotówką lub przelewem na podstawie wystawionej faktury.

3.3. Opisy usług widniejące na Portalu, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę
w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero
z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i przesłania drogą elektroniczną przez Zamawiającego wypełnionego Formularza rezerwacji warsztatów, celem realizacji usług warsztatowych przez Organizatora.

3.4. Warsztaty twórczo – edukacyjne prowadzi właścicielka firmy Kwitnące Umysły – mgr Renata Wójcik, w niektórych przypadkach mogą to być też inni doświadczeni
i wykwalifikowani instruktorzy, współpracujący z Organizatorem.

3.5. Strona Portalu www.kwitnaceumysly.pl posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.6. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Kwestie organizacyjne dot. warsztatów realizowanych przez Organizatora

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:

 • Zgłoszenie chęci zamówienia usług warsztatowych, poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@kwitnaceumysly.pl lub kontakt@lesniodkrywcy.pl

W celu przygotowania wyceny, w treści wiadomości Zamawiający musi podać informacje dot.: miejscowości do której Organizator miałby przyjechać, adres i rodzaj placówki (np. przedszkole, szkoła), rodzaj warsztatów, orientacyjna liczba uczestników, wiek dzieci, proponowany termin warsztatów.

 • Akceptacja terminu, wyceny i programu warsztatów przez Zamawiającego.
 • Przesłanie drogą e-mail, na adres: kontakt@kwitnaceumysly.pl lub kontakt@lesniodkrywcy.pl wypełnionego formularza dot. zamówienia usług warsztatowych. (należy wypełnić miejsca wykropkowane).
 • Po otrzymaniu formularza rezerwacji, następuje kompletowanie materiałów, niezbędnych  do odbycia się warsztatów.

4.1. Organizator zrealizuje warsztaty twórczo – edukacyjne z rożnych gałęzi sztuki rękodzielniczej oraz warsztaty sensoryczne, wspierające rozwój dzieci, oparte na opatentowanych metodach wspierania rozwoju dzieci: Sensoplastyka® i MPE®.

4.2. Czas trwania pojedynczych warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym to 45 minut. Zajęcia podzielone są na trzy bloki – wstęp, część twórcza, zakończenie warsztatów.

4.3. W pojedynczych warsztatach biorą zazwyczaj udział grupy od 15 do 28 osób. Jednego dnia Organizator może poprowadzić warsztaty dla ponad 100 osób, z podziałem na grupy. Harmonogram warsztatów ustalany jest w formularzu rezerwacji warsztatów.

4.4. W warsztatach sensorycznych, organizowanych dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością, czas trwania warsztatów oraz liczebność grup zajęciowych, ustalana jest indywidualnie z Zamawiającym. Program warsztatów Organizator dostosowuje do możliwości psychofizycznych uczestników.

4.5. Warsztaty prowadzone są na terenie placówek przedszkolnych i szkolnych. Organizator dojeżdża do placówki z wszystkimi materiałami dla Uczestników.

4.6. Organizator dojeżdża do  Zamawiającego z wszystkimi materiałami. Obszar prowadzenia warsztatów opisanych na Portalach, obejmuje całą Polskę.

Wyjątek stanowią:

 • warsztaty okazjonalne – „Kreatywny wieczór panieński” – ten rodzaj warsztatów Organizator prowadzi tylko na terenie woj. mazowieckiego;
 • warsztaty okazjonalne – „Mydlarskie urodziny”- ten rodzaj warsztatów Organizator prowadzi tylko na terenie Warszawy i w okolicznych miejscowości położonych
  w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części Warszawy (np. Piaseczno, Gołków, Głosków, Nowa Iwiczna, Konstancin Jeziorna, Józefosław, Julianów, Kierszek).
 • Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia na warsztaty od Zamawiającego, w przypadku, gdy będzie niewystarczająca liczba Uczestników
  w placówce, o czym natychmiast poinformuje Zamawiającego.

4.7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić stoliki, krzesełka dla Uczestników, dostęp do prądu oraz salę na warsztaty. Warsztaty odbywają się w jednej sali, a Uczestnicy przychodzą kolejno grupami na zajęcia, według ustalonego wcześniej harmonogramu.

W przypadku warsztatów sensorycznych, z uwagi na trwałe zabrudzenia, jakie mogą być spowodowane barwnikami spożywczymi, w sali warsztatowej – nie może być dywanów.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących zmian, z ważnych powodów, wpływających na możliwość realizacji warsztatów twórczo – edukacyjnych:

W wyjątkowych sytuacjach nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia w momencie organizacji wydarzenia przez Organizatora (np: zaostrzenia obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, wypadek komunikacyjny instruktora, kataklizm, wprowadzenia stanu wyjątkowego itp.) warsztaty stacjonarne zostaną wstrzymane, odwołane lub/i przeniesione na inny termin.

Prawa autorskie oraz zachowanie Zamawiającego i Organizatora w ramach warsztatów twórczo edukacyjnych

5.1. Organizatorowi i/lub prowadzącemu zajęcia przysługują autorskie Prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas warsztatów twórczo edukacyjnych.

5.2.W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz używania przez Uczestników aparatów fotograficznych, kamer itp. bez zgody Organizatora.  Wyjątek stanowi dyrekcja i kadra nauczycielska, która podczas warsztatów może wykonywać zdjęcia pamiątkowe do kroniki przedszkola. Nagrywanie filmików podczas warsztatów, przez dyrekcję i kadrę przedszkola jest zabronione.

5.3.Kopiowanieużywanie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych bez zgody Organizatora warsztatów, znajdujących się na jego Portalach, jest surowo zabronione
i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).

5.4. Nagrywanie warsztatów bez zgody Organizatora i wykonywanie kopii, jest niezgodne
z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Za każdy zidentyfikowany przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego, zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz Organizatora kary umownej
w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Zamawiający wyraża zgodę.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej
z przebiegu zajęć, w postaci zdjęć i filmów tzw. „bez wizerunkowych”, oraz publikowania jej
w serwisach społecznościowych Firmy Kwitnące Umysły, w tym na Facebooku, Instagramie
i na stronach internetowych – Portalach), z oznaczeniem placówki, lecz bez oznaczania na zdjęciach z warsztatów imion i nazwisk Uczestników.

Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne sprzętu

6.1. W razie Awarii technicznej np. awaria sprzętu do rozgrzewania gliceryny, żelu do świec, czy podgrzewacza do czekolady, przed/podczas warsztatów, Organizator dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub/i przesunięcia terminu warsztatów.

Dane osobowe

7.3. Regulamin RODO udostępniony jest Zamawiającym/Użytkownikom na Portalach: https://kwitnaceumysly.pl/rodo/ http://lesniodkrywcy.pl/polityka-prywatnosci/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania  zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie wskazanym przez Organizatora.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.3. Pozostałe treści dotyczące warsztatów niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie w wiadomości e-mail do Użytkownika/ Zamawiającego, w komunikatach na Portalu oraz w innych dostępnych kanałach komunikacyjnych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2023 roku.