REGULAMIN ORGANIZACJI KREATYWNYCH URODZIN DLA DZIECI

dot. Warsztatów „ Mydlarskie Urodziny”

Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania przez Zamawiającego
z warsztatów  „Mydlarskie Urodziny”, oferowanych przez Organizatora – firmę Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji, oraz określa prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Organizatora, związane ze świadczeniem stacjonarnych usług warsztatowych jak i ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną.

Regulamin warsztatów zamieszczony jest na stronie internetowej www.kwitnaceumysly.pl
w zakładce O PRACOWNI, w sposób umożliwiający Zamawiającym  i Użytkownikom portalu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Link do regulaminu jest każdorazowo udostępniany Zamawiającemu warsztaty „Mydlarskie Urodziny” drogą e-mail, równocześnie wraz z przesyłaną przez Organizatora szczegółową ofertą warsztatów.

Definicje

Poniższym pojęciom w Regulaminie nadano następującą treść:

2.1. Portal – strona internetowa pozwalająca Użytkownikom na nabycie usług w postaci warsztatów „Mydlarskie Urodziny”, dostępna pod adresem https://kwitnaceumysly.pl/

2.2. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem;

2.3. Organizator – Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji. Renata Wójcik.

NIP: 883-174-55-40

REGON: 365228588

Z siedzibą w: ul. Jaskółki 16 , 05-500 Julianów

Adres poczty elektronicznej: kontakt@kwitnaceumysly.pl

2.4. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal;

2.5. Regulamin – niniejszy regulamin;

2.6. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zamawiający usługi warsztatowe, w ramach Portalu np. Dyrekcja placówki, Nauczyciel, Rodzic, Opiekun prawny dziecka, Członek Rady Rodziców.

2.7. Uczestnik – dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, młodzież, biorąca udział
w warsztatach „ Kreatywne Urodziny”.

2.8. Warsztaty „ Mydlarskie Urodziny” – twórcze zajęcia z produkcji kostek mydła glicerynowego, metodą melt&pour, oferowane na portalu:  www.kwitnaceumysly.pl

2.9. Formularz rezerwacji warsztatów – dokument zawierający szczegółowe informacje, dotyczące przeprowadzenia warsztatów „Mydlarskie Urodziny”.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające do realizacji usług warsztatowych.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizacja kreatywnych urodzin, jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji
  terminu i potwierdzeniu jego dostępności przez Organizatora.
 2. Kreatywne urodziny prowadzone są w domu solenizanta, lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, np. kafejka dla dzieci, restauracja, przedszkole, sala zabaw.
 3. Organizator prowadzi kreatywne urodziny, na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części Warszawy (np. Piaseczno, Gołków, Głosków, Nowa Iwiczna, Konstancin Jeziorna, Józefosław, Julianów, Kierszek).
 4. Minimalna liczba osób biorących udział w kreatywnych urodzinach to 10 dzieci. Dorośli i opiekunowie dzieci, nie są wliczani jako Uczestnicy warsztatów urodzinowych.
 5. Cena ustalana jest indywidualnie i zależy od liczby uczestników oraz miejscowości, do której ma dojechać Organizator. W cenę wliczamy koszty dojazdu na miejsce/powrót.
 6. Opiekę nad małoletnimi uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.

 

§ 2 Czas trwania kreatywnych urodzin i wymagania przestrzenne

 

 1. Przyjęcie urodzinowe trwa od 1 do 2 godzin zegarowych, łącznie z przygotowaniem przestrzeni pod warsztaty i posprzątaniem stołu przez Organizatora.
 2. Organizator na miejsce imprezy urodzinowej przybywa na minimum 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia warsztatów, celem przygotowania przestrzeni pod kreatywne urodziny, co obejmuje takie czynności jak: znoszenie materiałów do sali/domu solenizanta, przygotowanie stołów i materiałów do tworzenia mydełek, rozgrzanie sprzętu do roztapiania gliceryny.
 3. Zamawiający zapewnia Organizatorowi stół, krzesła dla uczestników, dostęp do prądu, miejsce postojowe najbliżej miejsca imprezy urodzinowej.

 

§ 3 Rezerwacja terminu warsztatów „ Mydlarskie Urodziny”

 

Etapy rezerwacji:

 

 • Zamawiający zgłasza chęć zamówienia naszych usług warsztatowych, poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@kwitnaceumysly.pl

W celu przygotowania wyceny, w treści wiadomości należy podać informacje dot.: miejscowości (dzielnica), do której mielibyśmy przyjechać, liczba uczestników, proponowany termin i godzina rozpoczęcia warsztatów, wiek solenizanta.

 • Na podstawie w/w informacji przygotowujemy wycenę, proponujemy terminy
  i przesyłamy Zamawiającemu program warsztatów mydlarskich, do akceptacji.
 • Po otrzymaniu akceptacji, przesyłamy Zamawiającemu „formularz rezerwacji warsztatów”.
 • Zamawiający przesyła do nas, na adres: kontakt@kwitnaceumysly.pl wypełniony formularz, dot. zamówienia usług warsztatowych. (należy wypełnić miejsca wykropkowane).
 • Po otrzymaniu formularza rezerwacji od Zmawiającego, następuje kompletowanie przez Organizatora materiałów, niezbędnych  do odbycia się urodzinowych warsztatów mydlarskich.

 

 

§ 4 Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

 

 1. W kreatywnych warsztatach urodzinowych „Mydlarskie Urodziny”, mogą brać udział dzieci od 3-go roku życia. Dzieci od 3 do 6 roku życia, uczestniczą w warsztatach mydlarskich przy asyście rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Ostateczną  liczbę uczestników „Mydlarskich Urodzin” należy zgłosić Organizatorowi, najpóźniej 3 dni  przed planowaną datą kreatywnych urodzin. W przypadku braku informacji o ostatecznej liczbie uczestników mydlarskich urodzin, warsztaty będą przygotowane zgodnie z liczbą osób, podaną w Formularzu Kreatywnego Przyjęcia Urodzinowego.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Płatność za warsztaty przyjmowana jest wyłącznie w walucie polskiej, kwota wyliczona, gotówką w dniu kreatywnych urodzin, na podstawie wystawionej faktury.
 2. Płatność jest pobierana za uczestników warsztatów, tj. za dzieci, biorące udział w tworzeniu mydła. Natomiast za osoby dorosłe, sprawujące opieką nad dziećmi podczas warsztatów – płatność nie jest pobierana.
 3. Minimalna liczba uczestników kreatywnych urodzin mydlarskich to 10 dzieci.
  W przypadku mniejszej liczby uczestników, rozliczanie następuje i tak za 10 uczestników.
 4. W przypadku zwiększenia liczby uczestników kreatywnych urodzin, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę, zgodnie
  z obowiązującym cennikiem urodzinowym, który zostanie dołączony do oferty.

 

§ 6 Odpowiedzialność stron

 1. Organizator zapewnia wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia kreatywnych urodzin mydlarskich.
 2. Organizator zapewnia instruktora warsztatów, posiadającego odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Podczas kreatywnych warsztatów urodzinowych „ Mydlarskie Urodziny”, dzieci pozostają pod stałą opieką Zamawiającego, lub pełnoletniej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

 

§ 7 Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

 1. Za zgodą Organizatora i Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin kreatywnych urodzin.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia
  przez Organizatora, np: wybuch pandemii, wypadek komunikacyjny instruktora, choroba instruktora, awaria sprzętu, kataklizm, wprowadzenia stanu wyjątkowego
  w RP, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania, odwołania lub przeniesienia warsztatów urodzinowych na inny termin.

 

§ 8 Dane osobowe i wizerunek

 1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Zamawiającego będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych.
 2. Chęć skorzystania z usług warsztatowych oferowanych przez Kwitnące Umysły, wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.
 4. Regulamin RODO udostępniony jest Zamawiającym na stronie internetowej: https://kwitnaceumysly.pl/rodo/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej
  z przebiegu kreatywnych urodzin, w postaci zdjęć i filmów oraz publikowania jej
  w serwisach społecznościowych firmy Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji (w tym na Facebooku, Instagramie i na stronie internetowej firmy), bez oznaczania na zdjęciach z warsztatów imion i nazwisk uczestników.

 

§ 9 Siła wyższa

 1. Organizator i Zamawiający kreatywne urodziny, nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Formularzu kreatywnych urodzin, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem
  o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch, powódź.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający mydlarskie urodziny oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią kreatywnych warsztatów urodzinowych i obejmuje wszystkich uczestników podczas warsztatów mydlarskich „Mydlarskie Urodziny”.
 3. Pozostałe treści dotyczące warsztatów niezawarte w niniejszym Regulaminie, mogą być udostępnianie i modyfikowane w wiadomości e-mail do Zamawiającego.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.