REGULAMIN SZKOLEŃ I KURSÓW STACJONARNYCH ORAZ ONLINE

REALIZOWANYCH PRZEZ KWITNĄCE UMYSŁY. PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU I EDUKACJI

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący: 

a) Regulamin – niniejszy Regulamin; 

b) Usługodawca – Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji, z siedzibą w Kłodzku (57-300) przy ul. Świerkowej 10, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, posiadająca NIP: 8831745540 oraz REGON: 365228588. 

c) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna;

d) Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu/kursie, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;

e) strona www – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem www.kwitnaceumysly.pl, na której zamieszczane są oferty dotyczące szkoleń/kursów, jak również poprzez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do serwisu.

f) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Formy działalności, kadra

1.1 W Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji realizowane są kompleksowe programy szkoleniowe, w formie wykładów, warsztatów praktycznych, seminariów, grupy wsparcia.

1.2 Szkolenia prowadzone mogą być w wynajętych miejscach (np. szkoły, przedszkola, hotele, ect.).

1.3  Szkolenia prowadzi Renata Wójcik– założycielka Kwitnących Umysłów, z wykształcenia pedagog specjalny – resocjalizator, doradca psychologiczno-pedagogiczny, terapeuta pedagogiczny, pedagog przedszkolnyi wczesnoszkolny, autorka szkolenia -TMPE™, Trener Multisensorycznej Przestrzeni Ekoplastycznej™,  szkoleniowiec, projektantka drewnianych pomocy edukacyjnych dla dzieci, miłośniczka i twórczyni rękodzieła,  autorka Programu Wspierania Rozwoju i Edukacji™ EDUKATOR PWRiE™ EduLocki® R. Wójcik.

1.4 Oferta szkoleń i kursów  jest stale dostępna w internecie (www.kwitnaceumysy.pl). Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie.

1.5 Ceny obowiązujące za szkolenia i kursy podane są każdorazowo w ofercie, w/w firma oferuje też rabaty dla stałych klientów.

 1. Stacjonarne szkolenia otwarte:

2.1 Szkolenia z zapisami indywidualnymi odbywają się wg. proponowanego grafiku znajdującego się na stronie www.kwitnaceumysly.pl,  pod warunkiem zebrania grup szkoleniowych.

2.2 Grupa szkoleniowa to min.10 osób. W szczególnych wypadkach decyduje się o uruchomieniu szkolenia przy mniejszej ilości uczestników.

2.3 Każdy uczestnik szkolenia/kursu otrzymuje imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, kursie oraz  materiały szkoleniowe.

 1. Warunki wydawania Certyfikatów/Zaświadczeń:

3.1 Certyfikaty/ Zaświadczenia WYDAWANE SĄ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA, tego samego dnia, dla jego uczestników.

3.2 Uczestnik może otrzymać Certyfikat/Zaświadczenie, jeśli uczestniczył w szkoleniu/kursie, wypełnił ankietę uczestnika, podpisał osobiście listę uczestników oraz spełnił inne wymogi określone każdorazowo przez prowadzącego (np. praca końcowa lub inne zadanie jeśli jest wymagane).

3.3 W wypadku zagubienia lub zniszczenia wydanego oryginału Certyfikatu/Zaświadczenia Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji wydaje jego duplikat.

 1. Tryb zapisu na szkolenie:

4.1 Na szkolenia/kursy zapisać można się drogą internetową www.kwitnaceumysly.pl

4.2 Aby dokonać zgłoszenia na wybrane szkolenie/ kurs, wymagane jest przesłanie odpowiednich danych, na adres: kontakt@kwitnaceumysly.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwa, miasto i termin szkolenia, imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie), adres e-mail uczestnika, nr telefonu komórkowego (kontakt w sprawach związanych ze szkoleniami), kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika (bez szczegółowego adresu)

4.3 W sytuacji, gdy zgłoszenia na szkolenie dokonuje inna osoba (nie uczestnik) dodatkowo prosimy o podanie: imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia, nr. telefonu komórkowego osoby dokonującej zgłoszenia

4.4 Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji wystawia faktury VAT zw.

Aby otrzymać fakturę należy umieścić informację o tej potrzebie w zgłoszeniu oraz podać danych do faktury.

Faktura imienna: Imię i nazwisko, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)

Faktura na firmę: Nazwa firmy, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), nr NIP

Faktura na JST:   Przedszkola publiczne, szkoły publiczne i wszystkie inne Jednostki Samorządu Terytorialnego:

NABYWCA:

 • Nazwa nabywcy
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)
 • nr NIP

ODBIORCA:

 • Nazwa odbiorcy
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)

4.5 Rezerwacja miejsca na szkoleniu/kursie jest możliwa tylko po kompletnym przesłaniu w/w informacji.

Jeśli szkolenie jest pokrywane w całości przez uczestnika bądź placówka dofinansowuje częściowo udział w szkoleniu – nabywcą usługi powinien być uczestnik, a faktura wystawiona imiennie na uczestnika (na osobę fizyczną).

4.5 Przy zapisie w uwagach należy poinformować o posiadaniu prawa do ewentualnych zniżek.

4.6 Przy zapisie na szkolenie/kurs obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz terminowo dokonana wpłata.

4.7 Potwierdzeniem dokonania zapisu jest informacja zwrotna na podany przez uczestnika adres email.

4.8 Informacje dotyczące miejsca szkolenia, dat spotkań, pozostałe informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.kwitnaceumysly.pl. W przypadku zmiany kwestii organizacyjnych informacje te rozsyłane są do uczestników zapisanych, którzy dokonali opłaty tylko drogą elektroniczną (na adres mailowy podany przy zgłoszeniu).

 1. Zasady  dokonywania opłat:

5.1 Uczestnik szkolenia/kursu po zgłoszeniu chęci uczestnictwa zobowiązany jest dokonać wpłaty kwoty podanej w ofercie (lub pomniejszonej o przyznane rabaty) .

5.2 Forma płatności: 

-szybkie płatności online z większości banków, lub

– klasyczny przelew bankowy  

5.3 Termin i dane do dokonania płatności: 

Termin płatności podajemy w odpowiedzi na zgłoszenie, potwierdzające rezerwację miejsca na warsztatach. 

Dane do przelewu z indywidualnie wygenerowanym kodem (do umieszczenia w tytule przelewu) podajemy
w odpowiedzi na zgłoszenie.

5.4 Jeśli wpłata nie została dokonana w wymaganym terminie rezerwacja miejsca na szkolenie zostaje automatycznie anulowana.

5.5 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji wystawia fakturę VAT za każde przeprowadzone szkolenie zgodnie z danymi podanymi przy zapisie. Jeśli między zapisem, a szkoleniem zmieni się sytuacja prawna i następuje zmiana nabywcy, należy skontaktować się telefonicznie lub meilowo, (kontakt@kwitnaceumysly.pl , tel. 667 480 225)

5.6 Opłata za uczestnictwo upoważnia do odbycia szkolenia/kursu oraz korzystania z materiałów udostępnionych do szkolenia/kursu, otrzymania certyfikatu/zaświadczenia (po spełnianiu wyżej podanych warunków) oraz – w miarę możliwości technicznych – do skorzystania z “bufetu” w postaci kawy, herbaty lub wody mineralnej.

 1. Wypadki szczególne:

6.1 W wypadku odwołania szkolenia przez Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji (np. choroba prowadzącego lub zbyt mała liczba uczestników, aby utworzyć grupę szkoleniową) całość dokonanej opłaty zostaje zwrócona uczestnikowi lub przekazana wg. życzenia na kolejną edycję szkolenia/kursu lub inne szkolenie/kurs.

 6.2 W wypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia do 7 dni przed jego rozpoczęciem – całość kwoty zostaje zwrócona lub przekazana wg. życzenia na kolejną edycję szkolenia lub inne szkolenie.

6.3 W wypadku rezygnacji ze szkolenia na 4 lub 3 dni przed kursem zwrócona zostaje połowa wpłaconej kwoty.

6.4 Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia, jeśli uczestnik zrezygnował na 2 dni przed szkoleniem/kursem, 1 dzień przed szkoleniem/kursem, lub  w dniu szkolenia/kursu, nie był obecny, wyszedł w trakcie trwania, itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca: Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji  może wyrazić zgodę na uczestnictwo lub dokończenie szkolenia bez dodatkowych opłat w innej edycji.

6.5 Za rezygnację uważa się osobiste, telefoniczne lub mailowe zgłoszenie nieobecności – i otrzymanie potwierdzenia odebrania owej wiadomości przez pracownika firmy Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji.

6.6 Jeżeli na szkolenie wymagana jest wpłata zaliczki to przy rezygnacji ze szkolenia (bez względu na przyczynę rezygnacji) zaliczka nie podlega zwrotowi.

6.7 Osoba prowadząca szkolenie/kurs może wyprosić z sali osoby uniemożliwiające swoim zachowaniem jego realizację – np. nie stosujące do ustalanych zasad pracy grupy oraz norm kultury. W takim wypadku nie będą zwracane koszty uczestnictwa.

6.8 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji zastrzega sobie prawo, iż: w sytuacjach wyjątkowych (np. wypadek losowy, choroba trenera) może odwołać szkolenie w przeddzień lub w zaplanowanym dniu szkolenia. Uczestnicy zostają niezwłocznie (najszybciej jak to możliwe), powiadomieni o zaistniałej sytuacji. Ośrodek zapewnia możliwość wykonania usługi – szkolenia w innym terminie lub przepisanie uczestników na wybrane, inne szkolenie lub zwrot wpłaty.

 1. Zniżki i rabaty

7.1 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji może udzielać rabatów oraz zniżek na wybrane szkolenia/kursy  uczestnikom, którzy min. 3 rayz wzięli udział z oferowanych przez w/w firmę szkoleniach/kursach. 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Usługodawca. 

8.2. Usługobiorca lub Uczestnik podając dane osobowe, oświadcza że:

a) są one zgodne z prawdą, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach marketingowych. Każdy Usługobiorca lub Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres kontakt@kwitnaceumysly.pl

Własność intelektualna i prawa autorskie 

9.1. Z chwilą dostarczenia Usługobiorcy materiałów szkoleniowych, na kursach stacjonarnych lub online, Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane szklenie/kurs.

9.2. Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników szkoleń/kursów oraz, jeżeli w trakcie szkolenia/kursu nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników szkoleń/kursów. Uczestnicy przed szkoleniem/kursem wyrażają pisemną zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach szkolenia/kursu. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały. 

9.3. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie szkolenia/kursu nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu całego szkolenia/kursu, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

 1. Uwagi, wnioski:

10.1 Wszyscy uczestnicy szkoleń proszeni są o wypełnianie krótkich ankiet ewaluacyjnych po odbytym szkoleniu/kursie – w celu umożliwienia podnoszenia jakości firmy Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji.

10.2 Reklamacje dotyczące szkolenia/kursu, przyjmowane są przez wyłącznie na piśmie. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie, a uczestnik jest informowany o rozważeniu reklamacji pisemnie lub telefonicznie
w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

10.3 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki lub sal wynajmowanych na potrzeby prowadzenia szkoleń/kursów.

10.4 Niniejszy  Regulamin jest dostępny dla uczestników szkoleń/kursów na stronie www.kwitnaceumylsy.pl 

 1. Postanowienia końcowe:

11.1 Regulamin ze zmianami wchodzi w życie od dnia 01 września 2020 r.

REGULAMIN SZKOLEŃ I KURSÓW STACJONARNYCH ORAZ ONLINE

REALIZOWANYCH PRZEZ KWITNĄCE UMYSŁY. PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU I EDUKACJI

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący: 

 1. a) Regulamin – niniejszy Regulamin; 
 2. b) Usługodawca – Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji, z siedzibą w Kłodzku
  (57-300) przy ul. Świerkowej 10, wpisana do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, posiadająca NIP: 8831745540 oraz REGON: 365228588. 
 3. c) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
 4. d) Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu/kursie,
  przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
 5. e) strona www – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem www.kwitnaceumysly.pl, na której zamieszczane są oferty dotyczące szkoleń/kursów, jak również poprzez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do serwisu.
 6. f) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Formy działalności, kadra

1.1 W Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji realizowane są kompleksowe programy
    szkoleniowe, w formie wykładów, warsztatów praktycznych, seminariów, grupy wsparcia.

1.2 Szkolenia prowadzone mogą być w wynajętych miejscach (np. szkoły, przedszkola, hotele, ect.).

1.3  Szkolenia prowadzi Renata Wójcik– założycielka Kwitnących Umysłów, z wykształcenia pedagog specjalny – resocjalizator, doradca psychologiczno-pedagogiczny, terapeuta pedagogiczny, pedagog przedszkolnyi wczesnoszkolny, autorka szkolenia -TMPE™, Trener Multisensorycznej Przestrzeni Ekoplastycznej™,  szkoleniowiec, projektantka drewnianych pomocy edukacyjnych dla dzieci, miłośniczka i twórczyni rękodzieła,  autorka Programu Wspierania Rozwoju i Edukacji™ EDUKATOR PWRiE™ EduLocki® R. Wójcik.

1.4 Oferta szkoleń i kursów  jest stale dostępna w internecie (www.kwitnaceumysy.pl). Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie.

1.5 Ceny obowiązujące za szkolenia i kursy podane są każdorazowo w ofercie, w/w firma oferuje też rabaty dla stałych klientów.

 1. Stacjonarne szkolenia otwarte:

2.1 Szkolenia z zapisami indywidualnymi odbywają się wg. proponowanego grafiku znajdującego się na stronie www.kwitnaceumysly.pl,  pod warunkiem zebrania grup szkoleniowych.

2.2 Grupa szkoleniowa to min.10 osób. W szczególnych wypadkach decyduje się o uruchomieniu szkolenia przy mniejszej ilości uczestników.

2.3 Każdy uczestnik szkolenia/kursu otrzymuje imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, kursie oraz  materiały szkoleniowe.

 1. Warunki wydawania Certyfikatów/Zaświadczeń:

3.1 Certyfikaty/ Zaświadczenia WYDAWANE SĄ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA, tego samego dnia, dla jego uczestników.

3.2 Uczestnik może otrzymać Certyfikat/Zaświadczenie, jeśli uczestniczył w szkoleniu/kursie, wypełnił ankietę uczestnika, podpisał osobiście listę uczestników oraz spełnił inne wymogi określone każdorazowo przez prowadzącego (np. praca końcowa lub inne zadanie jeśli jest wymagane).

3.3 W wypadku zagubienia lub zniszczenia wydanego oryginału Certyfikatu/Zaświadczenia Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji wydaje jego duplikat.

 1. Tryb zapisu na szkolenie:

4.1 Na szkolenia/kursy zapisać można się drogą internetową www.kwitnaceumysly.pl

4.2 Aby dokonać zgłoszenia na wybrane szkolenie/ kurs, wymagane jest przesłanie odpowiednich danych, na adres: kontakt@kwitnaceumysly.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwa, miasto i termin szkolenia, imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie), adres e-mail uczestnika, nr telefonu komórkowego (kontakt w sprawach związanych ze szkoleniami), kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika (bez szczegółowego adresu)

4.3 W sytuacji, gdy zgłoszenia na szkolenie dokonuje inna osoba (nie uczestnik) dodatkowo prosimy o podanie: imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia, nr. telefonu komórkowego osoby dokonującej zgłoszenia

4.4 Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji wystawia faktury VAT zw.

Aby otrzymać fakturę należy umieścić informację o tej potrzebie w zgłoszeniu oraz podać danych do faktury.

Faktura imienna: Imię i nazwisko, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)

Faktura na firmę: Nazwa firmy, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), nr NIP

Faktura na JST:   Przedszkola publiczne, szkoły publiczne i wszystkie inne Jednostki Samorządu
                                          Terytorialnego:

NABYWCA:

 • Nazwa nabywcy
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)
 • nr NIP

ODBIORCA:

 • Nazwa odbiorcy
 • Adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto)

4.5 Rezerwacja miejsca na szkoleniu/kursie jest możliwa tylko po kompletnym przesłaniu w/w informacji.

Jeśli szkolenie jest pokrywane w całości przez uczestnika bądź placówka dofinansowuje częściowo udział w szkoleniu – nabywcą usługi powinien być uczestnik, a faktura wystawiona imiennie na uczestnika (na osobę fizyczną).

4.5 Przy zapisie w uwagach należy poinformować o posiadaniu prawa do ewentualnych zniżek.

4.6 Przy zapisie na szkolenie/kurs obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz terminowo dokonana wpłata.

4.7 Potwierdzeniem dokonania zapisu jest informacja zwrotna na podany przez uczestnika adres email.

4.8 Informacje dotyczące miejsca szkolenia, dat spotkań, pozostałe informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.kwitnaceumysly.pl. W przypadku zmiany kwestii organizacyjnych informacje te rozsyłane są do uczestników zapisanych, którzy dokonali opłaty tylko drogą elektroniczną (na adres mailowy podany przy zgłoszeniu).

 1. Zasady  dokonywania opłat:

5.1 Uczestnik szkolenia/kursu po zgłoszeniu chęci uczestnictwa zobowiązany jest dokonać wpłaty kwoty podanej w ofercie (lub pomniejszonej o przyznane rabaty) .

5.2 Forma płatności: 

-szybkie płatności online z większości banków, lub

– klasyczny przelew bankowy  

5.3 Termin i dane do dokonania płatności: 

Termin płatności podajemy w odpowiedzi na zgłoszenie, potwierdzające rezerwację miejsca na warsztatach. 

Dane do przelewu z indywidualnie wygenerowanym kodem (do umieszczenia w tytule przelewu) podajemy
w odpowiedzi na zgłoszenie.

5.4 Jeśli wpłata nie została dokonana w wymaganym terminie rezerwacja miejsca na szkolenie zostaje automatycznie anulowana.

5.5 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji wystawia fakturę VAT za każde przeprowadzone szkolenie zgodnie z danymi podanymi przy zapisie. Jeśli między zapisem, a szkoleniem zmieni się sytuacja prawna i następuje zmiana nabywcy, należy skontaktować się telefonicznie lub meilowo, (kontakt@kwitnaceumysly.pl , tel. 667 480 225)

5.6 Opłata za uczestnictwo upoważnia do odbycia szkolenia/kursu oraz korzystania z materiałów udostępnionych do szkolenia/kursu, otrzymania certyfikatu/zaświadczenia (po spełnianiu wyżej podanych warunków) oraz – w miarę możliwości technicznych – do skorzystania z “bufetu” w postaci kawy, herbaty lub wody mineralnej.

 1. Wypadki szczególne:

6.1 W wypadku odwołania szkolenia przez Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji (np. choroba prowadzącego lub zbyt mała liczba uczestników, aby utworzyć grupę szkoleniową) całość dokonanej opłaty zostaje zwrócona uczestnikowi lub przekazana wg. życzenia na kolejną edycję szkolenia/kursu lub inne szkolenie/kurs.

 6.2 W wypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia do 7 dni przed jego rozpoczęciem – całość kwoty zostaje zwrócona lub przekazana wg. życzenia na kolejną edycję szkolenia lub inne szkolenie.

6.3 W wypadku rezygnacji ze szkolenia na 4 lub 3 dni przed kursem zwrócona zostaje połowa wpłaconej kwoty.

6.4 Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów szkolenia, jeśli uczestnik zrezygnował na 2 dni przed szkoleniem/kursem, 1 dzień przed szkoleniem/kursem, lub  w dniu szkolenia/kursu, nie był obecny, wyszedł w trakcie trwania, itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca: Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji  może wyrazić zgodę na uczestnictwo lub dokończenie szkolenia bez dodatkowych opłat w innej edycji.

6.5 Za rezygnację uważa się osobiste, telefoniczne lub mailowe zgłoszenie nieobecności – i otrzymanie potwierdzenia odebrania owej wiadomości przez pracownika firmy Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji.

6.6 Jeżeli na szkolenie wymagana jest wpłata zaliczki to przy rezygnacji ze szkolenia (bez względu na przyczynę rezygnacji) zaliczka nie podlega zwrotowi.

6.7 Osoba prowadząca szkolenie/kurs może wyprosić z sali osoby uniemożliwiające swoim zachowaniem jego realizację – np. nie stosujące do ustalanych zasad pracy grupy oraz norm kultury. W takim wypadku nie będą zwracane koszty uczestnictwa.

6.8 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji zastrzega sobie prawo, iż: w sytuacjach wyjątkowych (np. wypadek losowy, choroba trenera) może odwołać szkolenie w przeddzień lub
w zaplanowanym dniu szkolenia. Uczestnicy zostają niezwłocznie (najszybciej jak to możliwe), powiadomieni
o zaistniałej sytuacji. Ośrodek zapewnia możliwość wykonania usługi – szkolenia w innym terminie lub przepisanie uczestników na wybrane, inne szkolenie lub zwrot wpłaty.

 1. Zniżki i rabaty

7.1 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji może udzielać rabatów oraz zniżek na wybrane szkolenia/kursy  uczestnikom, którzy min. 3 rayz wzięli udział z oferowanych przez w/w firmę szkoleniach/kursach. 

 1. 8. Zasady przetwarzania danych osobowych
 2. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Usługodawca. 
 3. 2. Usługobiorca lub Uczestnik podając dane osobowe, oświadcza że:
 4. a) są one zgodne z prawdą, 
 5. b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę w celach marketingowych. Każdy Usługobiorca lub Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres kontakt@kwitnaceumysly.pl
 6. Własność intelektualna i prawa autorskie 

9.1. Z chwilą dostarczenia Usługobiorcy materiałów szkoleniowych, na kursach stacjonarnych lub online, Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane szklenie/kurs.

9.2. Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników szkoleń/kursów oraz, jeżeli w trakcie szkolenia/kursu nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników szkoleń/kursów. Uczestnicy przed szkoleniem/kursem wyrażają pisemną zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach szkolenia/kursu. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały. 

9.3. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie szkolenia/kursu nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu całego szkolenia/kursu, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

 1. Uwagi, wnioski:

10.1 Wszyscy uczestnicy szkoleń proszeni są o wypełnianie krótkich ankiet ewaluacyjnych po odbytym szkoleniu/kursie – w celu umożliwienia podnoszenia jakości firmy Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji.

10.2 Reklamacje dotyczące szkolenia/kursu, przyjmowane są przez wyłącznie na piśmie. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie, a uczestnik jest informowany o rozważeniu reklamacji pisemnie lub telefonicznie
w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

10.3 Firma Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki lub sal wynajmowanych na potrzeby prowadzenia szkoleń/kursów.

10.4 Niniejszy  Regulamin jest dostępny dla uczestników szkoleń/kursów na stronie www.kwitnaceumylsy.pl 

 1. Postanowienia końcowe:

11.1 Regulamin ze zmianami wchodzi w życie od dnia 01 września 2020 r.