Regulamin postępowania podczas szkolenia TMPE™
w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego

 

Mając na uwadze ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, działając w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób uczestniczących w szkoleniu, Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji niniejszym wprowadza następujący regulamin postępowania, podczas szkolenia TMPE™ w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego.

1.W sali, w której odbywa się szkolenie mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć i trener/trenerzy.

2.Obowiązuje zakaz przemieszczania się uczestników i trenera/trenerów w budynku, w którym odbywa się szkolenie.

3.Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie  mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów, kiedy znajdują się w wyznaczonej sali w danym obiekcie, podczas szkolenia.

4. Każdy uczestnik i trener przed wejściem na obiekt, w którym będzie odbywało się szkolenie, jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.

5.Uczestnicy po zakończeniu szkolenia są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu, w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

6.Co 2 (dwie) godziny następują przerwy w szkoleniu, które są przeznaczone na wietrzenie sali warsztatowej i dezynfekcję sprzętu i urządzeń niezbędnych do  przeprowadzenia szkolenia. 

7.Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na salę szkoleniową. 

8.Trener jest uprawniony do nie wpuszczenia na obiekt, w którym będzie odbywało się szkolenie, osób z infekcjami górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności), oraz osób z podwyższoną temperaturą ciała.

9.Wejście na salę szkoleniową następuje bez obuwia i wyłącznie w stroju zmiennym – tzw.„roboczym”.

10.W czasie przebywania w obiekcie uczestnicy i trenerzy, w stosunku do których może powstać podejrzenie wystąpienia gorączki, obowiązani są do poddania się badaniom temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.

11.W przypadku stwierdzenia wystąpienia następujących objawów chorobowych: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe lub nadzwyczajne zmęczenie, uczestnik zobowiązany jest powstrzymać się od udziału w szkoleniu oraz niezwłocznie powiadomić o tym trenera.

12.Organizator zajęć zaleca, aby w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów uczestnik, podjął działania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które są ogólnie odstępne.

Okres obowiązywania Wytycznych

Przyjęty w niniejszym dokumencie Regulamin ma zastosowanie przez cały okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.