KONKURS

KREATYWNE DZIECKO

KREATYWNY RODZIC

Wyślij do nas zdjęcie dziecka podczas kreatywnej zabawy i wygraj:

kupony rabatowe na udział w warsztatach Sensoplastycznych®
dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.
 

ZASADY KONKURSU

 • Wyślij do nas zdjęcie dziecka legalnie brudzącego się :-), podczas kreatywnej zabawy, opartej na metodzie Sensoplastyki® (wykorzystaj do tego celu tylko naturalne produkty spożywcze i barwniki spożywcze)
 • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, miejsce zamieszkania (miasto, kod pocztowy), oraz nr telefonu osoby zgłaszającej, plik ze zdjęciem/zdjęciami, tytuł i opis pracy, imię dziecka, wiek dziecka.
 • Zgłoszenie wyślij na adres e-mail : kontakt@kwitnaceumysly.pl
 • Czas trwania konkursu – od 02.03.2017r. do 28.04.2017r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 29.04.2017r.
 • Jedna osoba może przesłać do 5 zdjęć w ramach konkursu.
 • Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Formularz

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Twoja wiadomość

  REGULAMIN konkursu Kreatywne dziecko-Kreatywny rodzic”

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej: Konkursem, jest Firma: Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Kłodzku (57-300), ul. Świerkowa 10, NIP: 883-174-55-40, REGON: 365228588 zwana dalej: Organizatorem.

  2. Akcja nadsyłania zdjęć Konkursowych i zgłoszeń do Konkursu prowadzona jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 02.03.2017r. do 28.04.2017r.

  3. Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin, który jest dostępny w czasie trwania Konkursu na internetowej stronie konkursowej: https://kwitnaceumysly.pl/konkurs zwanej dalej: stroną konkursową.

  4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu wspieranie rozwoju twórczych kompetencji rodziców/opiekunów oraz promowanie kreatywnych form zabaw z dziećmi z wykorzystaniem produktów spożywczych oraz barwników spożywczych.

  UCZESTNICTWO W KONKURSIE

  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, nadsyłające zdjęcia z terenu Polski,
   z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

  2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne.

  3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego zdjęcia w galerii zdjęć na internetowej stronie konkursowej oraz profilu facebook Organizatora.

  4. Uczestnik wyraża nieodwołalnie zgodę na to, że jego imię i nazwisko lub podany przez uczestnika pseudonim będą używane, jako identyfikacja  autora  w Konkursie.

  5. Za jakiekolwiek publikowanie przez Organizatora zdjęć zgłoszonych do Konkursu, autorowi nie przysługuje honorarium, na co przystępując do Konkursu uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę.

  6. Wzięcie udziału w Konkursie poprzez wysłanie zdjęcia, jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki udziału w Konkursie określone niniejszym Regulaminem.

  7. Wykorzystanie zdjęć następować będzie wyłącznie w ramach public relations, w celach promocji własnej firmy Organizatora.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń do Konkursu niespełniających wymogów zgłoszenia konkursowego określonych niniejszym Regulaminem, a także naruszających prawo bądź godzących w dobre obyczaje, mogących naruszać ogólnie przyjęte normy moralności, naruszać godność osobistą, a także w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści obraźliwe, wulgarne, oraz treści naruszające lub mogące naruszać prawa osób trzecich.

  9. Uczestnik konkursu udziela Firmie: Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji nieodwołalnego bezterminowego zwykłego prawa do użytkowania przesłanego zdjęcia/przesłanych zdjęć do ich działań PR. Obejmuje to możliwość publikowania, powielania, odwzorowywania, opracowywania do celów autopromocji Kwitnących Umysłów. Pozwolenie to zawiera możliwość wykorzystywania przesłanych zdjęć w celu:

  • publikowania w Internecie i sieciach społecznościowych,
  • w innych publikacjach, jak też publikowanie przez osoby trzecie w sprawozdaniach prasowych,
  • informowania o usługach Kwitnących Umysłów.

   

   

  ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Zgłoszenie prac następuje poprzez wysłanie na adres e-mail: kontakt@kwitnaceumysly.pl maksymalnie do
   5 zdjęć spełniających wymagania konkursowe. Dane opisujące zdjęcia powinny zawierać: tytuł i opis pracy.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie lub opóźnione dotarcia e-maila z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera poczty internetowej.

  3. Zgłoszenie e-mail wymaga podania następujących informacji: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej (miasto, kod pocztowy), nr telefonu osoby zgłaszającej, plik
   ze zdjęciem/zdjęciami, tytuł i opis pracy, imię dziecka, wiek dziecka.

  4. Wzięcie udziału w Konkursie jest zarazem zgodą Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833), w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail w celu prowadzenia Konkursu,
   w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów udziału w Konkursie. Zgoda jest wyrażana przez uczestnika poprzez akceptację niniejszego regulaminu i przesłanie zdjęcia konkursowego.

  5. Akceptacja regulaminu jest również potwierdzeniem przez uczestnika następujących oświadczeń:

  Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa autorskie do materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć zgłoszonych przeze mnie do Konkursu „Kreatywne dziecko – Kreatywny rodzic” organizowanego przez Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Kłodzku (57-300), ul. Świerkowa 10, NIP: 883-174-55-40, REGON: 365228588 oraz oświadczam, że przedmiotowe materiały, treści oraz zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, dóbr osobistych jak również prawa do wizerunku jakichkolwiek osób.”

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Kłodzku (57-300), ul. Świerkowa 10, NIP: 883-174-55-40, REGON: 365228588 (dalej: Organizator) mojego wizerunku oraz wizerunku dziecka/ dzieci utrwalonego na zdjęciach zgłoszonych przeze mnie do Konkursu „Kreatywne dziecko – Kreatywny Rodzic” organizowanego przez Organizatora. Upoważnienie odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie, korzystania z mojego wizerunku oraz wizerunku dziecka/dzieci na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  • Prawo publicznego udostępniania utrwalonego wizerunku, w tym również za pośrednictwem telewizji, w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  • Prawo utrwalania wizerunku dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej;

  • Prawo wprowadzania wizerunku do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

  • Prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania wizerunku na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem (wersje papierowe);

  • Prawo do wprowadzania wizerunku do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utrwalonego materiału z wizerunkiem, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;

  • Prawo do wykorzystywania wizerunku w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej, wraz z prawem włączania go do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów).”

  W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Kwitnące Umysły  (dalej: Organizator) z materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć zgłoszonych przeze mnie do Konkursu „Kreatywne dziecko – Kreatywny rodzic” organizowanego przez Organizatora, zobowiązuję się zwolnić Organizatora
  z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu powyższych roszczeń, jak również zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez Organizatora z tego tytułu, w szczególności koszty postępowania sądowego, pomocy prawnej, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Oświadczam również, że niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, przekażę Organizatorowi wszelkie informacje, dokumenty oraz udzielę niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu zasadności zgłoszonych roszczeń, w sposób zapewniający ochronę ich interesów.”

  • Zgłoszenie powinno być wykonane w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

  ZASADY OCENIANIA PRAC

  1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny przedstawiać dziecko/dzieci oraz pozytywne emocje widoczne na ich twarzach, a ponadto muszą nawiązywać do  tematyki kreatywnej zabawy dzieci, zgodnie z metodą Sensoplastyki® (tylko naturalne produkty spożywcze i barwiki spożywcze).
  2. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem, nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza zasady, decyduje ocena Organizatora.
  3. Organizator nagrodzi najbardziej kreatywne, inspirujące, najbardziej poruszające zdjęcia zgłoszone do konkursu. Jury oceniać będzie także pomysłowość ujęcia tematu i oryginalność pracy.
  4. Po zakończeniu konkursu, wyłonieni zostaną zwycięzcy nagród w Konkursie, zwani dalej Laureatami.

  NAGRODY

  1. Nagroda główna za zajęcie 1 miejsca – 50% zniżki na udział w 3 warsztatach Sensoplastycznych® do zrealizowania w terminie do 31 maja 2017r. 
  2. Nagroda za zajęcie 2 miejsca – 25% zniżki na udział w 2 warsztatach Sensoplastycznych® do zrealizowania w terminie do 31 maja 2017r. 
  3. Nagroda za zajęcie 3 miejsca – 15% zniżki na udział w 2 warsztatach Sensoplastycznych® do zrealizowania w terminie do 31 maja 2017r. 

  4. KUPONY RABATOWE będą do wykorzystania w terminie do 31 maja 2017r. 

  5. przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail). Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w dn. 29.04.2017r.

  6. Uczestnik Konkursu nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa
   w Konkursie, w tym także prawa do wydania nagrody.

  7. Laureat nie ma prawa do zamiany kuponu rabatowego na inną nagrodę rzeczową lub na jego ekwiwalent pieniężny.

  8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Laureatów nie uda się doręczyć nagrody w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu nagroda przepada i pozostaje własnością Organizatora. Jednocześnie wygasają roszczenia Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.

  REKLAMACJE

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu należy kierować na adres Organizatora Konkursu podany na wstępie niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą przyjmowane w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione drogą elektroniczna (e-mail), niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

  PRAWA AUTORSKIE

  1. Przystąpienie do Konkursu oraz złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona przez Uczestnika praca jest autorstwa Uczestnika Konkursu i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.

  2. Przystępując do Konkursu Uczestnik udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć zgłoszonych przez Uczestnika do Konkursu „Kreatywne dziecko – Kreatywny rodzic” (poniżej zwanych: „Zgłoszeniem”) organizowanego przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia na następujących polach eksploatacji:

  3. a) zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu udostępnionego Zgłoszenia, wprowadzanie Zgłoszenia do pamięci komputera,

  4. b) wprowadzanie Zgłoszenia do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

  5. c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz
   w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, wykorzystanie we wszelkich formach reklamy.

  6. Równocześnie z udzieleniem przez Uczestnika licencji, o której mowa powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów oraz treści, a w szczególności zdjęć do Konkursu „Kreatywne dziecko-Kreatywny rodzic”, zgodnie ze złożonym przez Uczestnika oświadczeniem określonym niniejszym Regulaminem.

  7. Laureat Konkursu wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora bezpłatnej reprodukcji nagrodzonej pracy,
   a także do jej eksponowania w różnych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

  8. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż wszelkie materiały, treści, a w szczególności zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, dóbr osobistych jak również prawa do wizerunku jakichkolwiek osób. Przekazanie przez Uczestnika materiałów, treści oraz zdjęć, o których mowa powyżej oznacza również, że Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz, że Uczestnik posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na opublikowanie tych fotografii z ich udziałem oraz, że posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym wyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych w zdaniach poprzedzających, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu powyższych roszczeń, jak również zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez Organizatora z tego tytułu, w szczególności koszty postępowania sądowego, pomocy prawnej, zasądzonych lub ustalonych
   w drodze ugody odszkodowań. Ponadto Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, przekazać Organizatorowi wszelkie informacje, dokumenty oraz udzielić niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu zasadności zgłoszonych roszczeń, w sposób zapewniający ochronę ich interesów.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych
   (Dz. U. 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Firma: Kwitnące Umysły. Pracownia Twórczego Rozwoju i Edukacji z siedzibą w Kłodzku (57-300), ul. Świerkowa 10, NIP: 883-174-55-40, REGON: 365228588.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania
   i ogłaszania zwycięzców, przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Warunkiem uczestnictwa
   w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wyrażonych wyżej.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

  5. Osoba zgłaszająca uczestnictwo w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją niniejszego konkurs konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie.